DOPREDSJEDNIK I KOORDINATOR ZA AUSTRALIJU gosp. Marko Babića

DOPREDSJEDNIK I KOORDINATOR ZA AUSTRIJU Gosp. MATE KLIKOVIĆ

DOPREDSJEDNICI I KOORDINATORI AZ AMERIKU Gosp. Stanko Bilaver, Josip Simac, Leon Galić, Aldo Stemberga, Ante Nikolić i Zlatko Metes.

DOPREDSJEDNIK I KOORDINATOR ZA Švicarsku Josip Fotak

DOPREDSIJEDNIK I KOORDINATOR ZA NJEMAČKU I DRUGE ZEMLJE EUROPE NIJE IZABRAN.

Sa napomenom da se organizira poseban sastanak i pokusa na nivou Evrope dogovoriti predstavnike, koji će skupa sa drugima an nivou svijeta donositi i realizirati pojedien programe vezane za SPORT

Dana 26.11.2004. godine u Zagrebu održan je sasatnak ODBORA ZA SPORT HRVATSKOG SVJETSKOG SABORA

Za predsjednika Odbora izabran je Gosp. Tomica Nuernberger dipl. ing. iz Njemačke a za njegovog zamjenika dr. Josip Trupković.

Na sastanku je dogovoreno da se Odbor kompletira i time osiguraju uvjeti za izradu programa organiziranja i realiziranja sportskih aktivnosti kako u Hrvatskoj tako i u svijetu jedne Hrvatske Nacionalne Banke na nivou svijeta..

 

 

 

INDEX